Support

Retur av uttjänta produkter och producentansvar

Som återförsäljare av välkända varumärken följer ett producentansvar.

Återvinning av förpackningar

Med detta följer ett producentansvar som vi dels säkerställer genom att vi är anslutna till FTI (tidigare kallad REPA) som är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Detta innebär att våra kunder har tillgång till ett rikstäckande återvinningssystem för förpackningar så att materialet kan användas om och om igen.

Återanvändning

Det mest fördelaktiga ur ett miljöperspektiv är att lokalt renovera relevanta slitagedelar och förbrukningsmaterial. Vi kan exempelvis renovera framkallningsenheter där endast de utslitna delarna byts ut av servicetekniker direkt på plats alternativt hos den lokala servicegivaren På så sätt nyttjas materialet optimalt samt minimeras miljöbelastande transporter. Delar som ej kan renoveras, sorteras och återvinns antingen lokalt eller samlas in i centrala retursystem via exempelvis vårt medlemskap i El-kretsen. (se ”Återvinning av uttjänta reservdelar)

Återvinning av uttjänta reservdelar

Efter service hos våra kunder tar vi med oss alla uttjänta reservdelar och sorterar och återvinner som elektronikavfall. Vi säkerställer att de lämnas till en lokal återvinnare av elektronik som är ansluten till El-Kretsen. Vi betalar för hanteringen hos återvinnaren genom att vara ansluten till El-Kretsen. Återförsäljaren/servicepartner betalar dock för transporten till återvinnaren

Lokal återvinning av tonerkassetter

De tonerpatroner/kassetter som Modern IT levererar till sina kunder består av plastmaterial. I vissa fall är de utrustade med ett chip och/eller annan elektronik. Inom EU gäller att alla tonerpatroner med chip och/eller elektronik skall sorteras som elektronikavfall. Som kund kan ni kan välja att sortera och hantera tonerkassetter lokalt tillsammans med annat elektronikavfall och lämna avfallet hos er lokala El-Kretsen återvinningscentral (se www.el-kretsen.se eller kontakta oss för mer information)

Ni kan också, om ni önskar eller har stora återvinningsvolymer, använda vår tjänst ”Print-tonerretur”, (se nedan), men med miljön i åtanke så förespråkar vi en lokal sortering för att minimera transporter av uttjänt material.

Hur ska en förbrukad tonerpatron hanteras?

 • Om symbolen ovan visas på dina förbrukade tonerpatroner skall de hanteras som elektronikavfall enligt beskrivningen i föregående stycke.

  Om dina förbrukade tonerpatroner saknar denna symbol skall de källsorteras som ”Hårdplast”. Materialsammansättning avgör om den lämpar sig för material- eller energiåtervinning

 • Denna typ av förbrukad tonerkassett skall ALLTID hanteras som elektronikavfall.

Genom El-kretsen är vi anslutna till ett rikstäckande insamlingssystem med cirka 1000 mottagningsplatser runt om i Sverige.

Lagen säger bl.a att konsumenten har rätt att utan kostnad lämna in en gammal produkt i samband med köp av en ny (detta kallas ofta gammal-för-ny eller ett-mot-ett) och att producenten ska tillse att den tas om hand på ett miljövänligt sätt. Vårt avtal med El-kretsen ger kunden möjligheten att kostnadsfritt återlämna en produkt till genom El-kretsen ansluten återlämningsstation i Sverige.

I Sverige står kommunerna för det finmaskiga insamlingssystemet som bland annat innefattar fastighetsnära och mobila miljöstationer för elavfall. El-Kretsen ordnar så att den mottagna uttjänta elektroniken hämtas och transporteras från miljöstationerna till en av El-Kretsens återvinningscentraler där förbehandling och återvinning sker på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar.

För information om vart ni kan vända er, för att er uttjänta utrustning skall tas om hand på rätt sätt, kan ni söka information om återvinnare i er närhet på el-kretsen.se eller kontakta oss för information och/eller hänvisning.

Print-tonerretur

Som kund till Modern IT eller våra samarbetspartners kan ni beställa vår tjänst ”Print-tonerretur”. Denna tjänst riktar sig främst till dig som har stora volymer av förbrukade enheter av originaltoner från Nashuatec/Ricoh. Beställning av denna tjänst för hantering av förbrukade toner faktureras för transport, oavsett mängd. Nedan följer en beskrivning steg-för- steg hur man gör med förbrukade tonerpatroner som slutanvändaren vill att vi ska hämta.

 1. Vid tonerbyte placerar du den förbrukade patronen i den kartong den nya patronen levererades i.

 2. Placera förpackningen/arna stadigt på en lastpall

 3. Säkra pallen med streckplast alternativt pallkragar.

 4. Pallen är full när höjden är ca 100 cm.

 5. Fyll i formuläret nedan och få en fraktetikett mailad till er som ni sätter synligt på pallen. Pallen hämtas sedan och era förbrukade tonerpatroner kommer att hanteras på ett miljövänligt och lagenligt sätt.

Print-tonerretur-Box

Denna tjänst riktar sig främst till dig som har mindre volymer av förbrukade enheter av originaltoner från Nashuatec/Ricohtoner . Beställning av denna tjänst för hantering av förbrukade toner faktureras för transport, upp till 12 tonerpatroner. Nedan följer en beskrivning steg-för-steg hur man gör med förbrukade tonerpatroner som slutanvändaren vill att Prodoc ska hämta.

 1. Vid tonerbyte placerar du den förbrukade patronen i en valfri kartong som kan rymma 12 tonerpatroner.

 2. När kartongen är full, Fyll i formuläret nedan och få en fraktetikett mailad till er som ni sätter synligt på kartongen. Kartongen hämtas sedan och era förbrukade tonerpatroner kommer att hanteras på ett miljövänligt och lagenligt sätt